Okresy w historii Japonii

 • Okres Jōmon (13000r. p.n.e. – 400r. p.n.e.)
 • Okres Yayoi (400 r. p.n.e. – ok. 250 r. n.e.)
 • Okres Kofun (250r. – 710r.)
 • Okres Nara (710 – 794)
 • Okres Heian (794 – 1185)
 • Okres Kamakura (1185 – 1333)
 • Okres Muromachi (1333 – 1568)
 • Okres Azuchi-Momoyama (1568 – 1600)
 • Okres Edo (1600 – 1868)
 • Okres Meiji (1868 – 1912)
 • Okres Taishō (1912 – 1926)
 • Okres Shōwa (1926 – 1989)
 • Okres Heisei (1989-2019)
 • Okres Reiwa (od 2019)